Your Cart: 0 items 0

1. Úvod

1.1. Spoločnosť VOSPOL, s.r.o zverejňuje technické špecifikácie rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia, v zmysle §35 odseku 1 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií, uvedených v tomto dokumente, smerujte na adresu spoločnosti: VOSPOL, s.r.o., Stropkovská 568, 089 01 Svidník
Tel: 054 / 788 1380, e-mail: vospol@vospol.sk

2. Predmet

2.1. Spoločnosť VOSPOL, s.r.o. poskytuje služby prístupu do siete Internet prostredníctvom digitálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE. Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých spoločnosť VOSPOL, s.r.o. poskytuje prístup koncovému zariadeniu zákazníka do verejnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet.

3. Koncový bod siete

3.1. V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní:
– rozhranie podľa normy IEEE 802.3 [1] (Ethernet)
– rozhranie podľa normy IEEE 802.11 [2] (Wi-Fi)

4. Rozhranie IEEE 802.3 (Ethernet)

4.1. K rozhraniu je možené pripájať koncové zariadenia, ktoré vyhovojú špecifikácii IEEE 802.3.
4.2. Fyzické charakteristiky rozhrania Fyzickú vrstvu rozhrania popisuje odporúčanie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8 vodičové, 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s alebo 100BASE T2 pre rýchlosti 100Mbit/s. Všetky špecifikácie sú publikovanié v normách IEEE.
4.3. Koncovým bodom siete je:
– vidlica RJ45 účastníckej prípojnej šnúry kategórie 5 (EN 50173 [3]), v prípade že nie je inštalovaná účastnícka
zásuvka, alebo
– účastnícka zásuvka RJ45, ku ktorej sa pripája koncové zariadenie pomocou pripojnej šnúry kategórie 5 ukončenej
vidlicou RJ45.

4.4. Priradenie vývodov pre rozhranie IEEE 802.3:

Vývod Popis okruhu Okruh
1 Transmitted data TD+
2 Transmitted data TD3 Received data RD+
3 Received data RD7

5. Rozhranie IEEE 802.11 (Wi-Fi)

5.1. K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačne zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám IEEE 802.11, IEEE 802.11b a IEEE 802.11g.
5.2. Fyzické charakteristiky rozhrania Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporúčania IEEE 802.11, IEEE 802.11b a IEEE 802.11g. Rozhranie je rádiové s moduláciou DSSS. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE. Frekvenčné pásmo: 2412-2472 MHz; 5180-5700 MHz Modulácia: OFDM (6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps) CCK (5.5, 11 Mbps) DQPSK (2 Mbps) DBPSK (1 Mbps) Prístup k médiu: CSMA/CA

6. Skratky

10BASE-T – rozhranie 10Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
100BASE-T2 – rozhranie 100Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
CSMA/CA – Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance
DSSS – Direct sequence spread spectrum
IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers

7. Odkazy na použité technické dokumenty

7.1. [1] IEEE 802.3: 2002, IEEE standart for information technology – Telecommunications and informatin exchange
between systems – Local and Metropolitan area networks – Specific requirements. Part 3: Carrier sense Multiple access with collision detektion(CSMA/CD) accessmethod and physical Layer specification.
7.2. [2] Standard IEEE 802.11b,g -1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY)
specifications: Higher- Speed Physical Layer Extension in the 2.4GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information Technology – Telecommunicatons and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requiments. Institute of Electrical and Electronics Enginieers, USA, 2000.
7.3. [3] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes