Your Cart: 0 items 0

1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Úvodné ustanovenia a predmet úpravy
1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou „Zmluvy o poskytovaní verejných služieb“ uzavretej podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj „ZEK“), a v zmysle ustanovenia § 78 ods. 9 ZEK aj „Zmluvy o pripojení“ uzavretej ešte v čase platnosti a účinnosti zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zmluva“), a
upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré túto Zmluvu uzavreli.

1.2. Vymedzenie pojmov

1. Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť“) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s
prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.

2. Verejná sieť je sieť, ktorá sa úplne alebo prevažne používa na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb, ktoré podporujú prenos signálov medzi koncovými bodmi siete.

3. Elektronická komunikačná služba (ďalej len „služba“) je služba obvykle poskytovaná za odplatu, ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. Služba nie je poskytovanie obsahu ani zabezpečenie alebo vykonávanie redakčného dohľadu nad obsahom prenášaným pomocou sietí a služieb a nezahŕňa služby informačnej spoločnosti, ktoré nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach.

4. Verejná služba je verejne dostupná služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý záujemca.

5. Poskytovateľ je osoba s oprávnením na poskytovanie verejných elektronických komunikačných sietí a služieb. Poskytovateľ podľa tejto Zmluvy je podnikom podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

6. Účastník je osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Zmluvu o poskytovaní verejných služieb.

7. Rozhranie je koncový bod siete, ktorý je fyzickým bodom, v ktorom sa Účastníkovi poskytuje pripojenie k verejnej
sieti.Technické parametre rozhrania sú špecifikované v dokumente Technická špecifikácia účastníckych rozhraní (TŠÚR), ktorý je Poskytovateľ povinný predkladať na zverejnenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Pre účely tejto zmluvy a definíciu miesta dodávania a odoberania služby je rozhraním:
(a pri káblovom pripojení (napríklad IEEE 802.3 / Ethernet) účastnícka zásuvka, ak je inštalovaná, alebo vidlica prívodného kábla, ak zásuvka inštalovaná nie je,
(b pri rádiovom pripojení (napríklad IEEE 802.11 / Wi-Fi) priestor v bezprostrednej blízkosti antény prístupového bodu rádiovej siete v smere vyžarovania.
8. Účastnícke vedenie je fyzický okruh spájajúci koncový bod siete (Rozhranie) s rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej sieti.
9. Vedenie sietí (ďalej len „vedenie“) sú líniové a inžinierske stavby sietí a verejné technické vybavenie územia, najmä nadzemné a podzemné vedenia, diaľkové a miestne prenosové systémy, káblové distribučné systémy a rádiové trasy vrátane ich príslušenstva a pridružených prostriedkov, oporné a vytyčovacie body; vedenie jem súčasť siete.
10. Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov šírených prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.
11. Rádiové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho príslušná časť, ktoré umožňuje komunikovať pomocou
ríjmu a vysielania, alebo príjmu alebo vysielania rádiových vĺn vo frekvenčnom spektre pridelenom pozemským komunikáciám alebo kozmickým rádiokomunikáciám.
12. Koncové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho príslušná časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na pripojenie na koncové body sietí.
13. Webové sídlo je informačné miesto Poskytovateľa zriadené v sieti internet, ktoré je dostupné po zadaní adresy začínajúcej spravidla na „www“. Adresu webového sídla zverejňuje Poskytovateľ ako jeden zo základných kontaktných údajov. Na webovom sídle zverejňuje Poskytovateľ informácie o produktoch a službách, určené verejnosti.
14. Zákaznícky portál je časť Webového sídla Poskytovateľa, ktorá je prístupná Účastníkovi po prihlásení prideleným menom a heslom a kde sú účastníkovi poskytované informácie k aktívnym službám.
15. Kontaktné centrum je pracovisko určené pre osobný, telefonický a písomný kontakt Poskytovateľa sozáujemcami o službu a Účastníkmi. Na tomto mieste sa poskytujú aktuálne informácie o platných cenách, servisných poplatkoch, druhoch servisných služieb, podporných služieb a kontaktoch na tieto služby, spôsoboch platby, ako aj a rozdieloch v nákladoch v súvislosti so spôsobom platby. Adresa kontaktného centra je zverejnená na webovom sídle Poskytovateľa.
16. Časová dostupnosť je percentuálne vyjadrenie, akú časť zo zúčtovacieho obdobia je služba dostupná na Rozhraní.

17. Predplatená služba je služba, ktorú Účastník uhrádza prostredníctvom kúpy Kreditu a jeho následného čerpania.
18. Kredit je vopred zaplatená cena Predplatenej služby, do hodnoty ktorej je možné čerpať Predplatenú službu v súlade s Cenníkom (Tarifou).

19. Bonusový kredit je hodnota Kreditu poskytnutá Účastníkovi Poskytovateľom bez peňažného plnenia zo strany Účastníka, určená na využitie Predplatenej služby.

2. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2.1. Uzavretie Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
1. Zmluvou o poskytovaní verejných služieb sa Poskytovateľ zaväzuje Účastníkovi zriadiť potrebné pripojenie k verejnej sieti alebo poskytovať príslušné služby. Poskytovateľ môže vydať Všeobecné podmienky a cenník (Tarifu), ktoré sú súčasťou Zmluvy. Zmluva o poskytovaní verejných služieb je písomná. Písomnú zmluvu o poskytovaní verejných služieb je možné meniť aj inou ako písomnou
formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú; to neplatí pre záväzky Účastníka, ktoré podľa Občianskeho zákonníka možno dojednať len v písomnej forme.

2. Účastník žiada o uzavretie Zmluvy tým, že Poskytovateľovi prostredníctvom Kontaktného centra alebo inou cestou
doručí vyplnený a podpísaný úplný návrh Zmluvy. Poskytovateľ takýto návrh prijme dňom kedy mu bol doručený a v lehote podľa Zmluvy a podľa dohody s Účastníkom zriadi Účastnícke vedenie a Rozhranie, ak ešte nie je zriadené, a vykoná také úkony na strane svojej siete, aby na Rozhraní mohla byť služba poskytovaná a využívaná.

3. Zmluva o poskytovaní verejných služieb musí obsahovať
a) identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu podľa § 15 ods. 2 ZEK:
1.meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu,
3.obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu –
podnikateľa,
4.osobu alebo osoby splnomocnené konať v mene fyzickej osoby alebo právnickej osoby v tejto veci a informácie nevyhnutné na efektívny kontakt s týmito osobami,
b) popis poskytovaných služieb, najmä informácie v rozsahu podľa § 44 ods. 2 ZEK,
c) ostatné údaje v rozsahu podľa osobitných predpisov.

4. Za Účastníka podpisuje Účastník osobne, alebo jeho zástupca – oprávnená osoba. Oprávnená osoba je povinná
preukázať svoje oprávnenie písomným plnomocenstvom s osvedčeným podpisom splnomocniteľa, alebo úradne osvedčenou listinou, ktorá preukazuje jeho oprávnenie konať v mene Účastníka. U právnickej osoby podpisuje Zmluvu štatutárny zástupca, právoplatne zapísaný do
obchodného, alebo iného zákonom určeného registra, alebo iné osoby na to oprávnené podľa príslušných predpisov, prípadne osoby nimi písomne splnomocnené. Podpis takýchto osôb na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.

5. Poskytovateľ má právo požadovať od Účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu pri uzatváraní Zmluvy predloženie preukazu totožnosti, vyhotoviť kópiu preukazu

totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov účastníka.
2.2. Zriadenie účastníckej prípojky, zriadenie služby
1. Ak je pre zriadenie pripojenia nutné vybudovať v objekte alebo priľahlých objektoch Rozhranie, umiestniť káblové trasy a telekomunikačné zariadenia, Účastník je povinný zabezpečiť na vlastné náklady súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo povereného správcu a doručiť ho Poskytovateľovi.
2. Poskytovateľ je povinný zriadiť pripojenie k sieti v lehote uvedenej v Zmluve. Lehota sa primerane predlžuje, ak Poskytovateľ musel čakať na doručenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti so zriadením pripojenia a umiestnením vedenia siete v nehnuteľnosti. Ak od Zmluvy v tejto lehote Účastník odstúpi, vypovie ju, odmietne službu prevziať, alebo neposkytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti so zriaďovaním pripojenia.
3. Montáž a nastavenie koncového zariadenia sa vykoná:
a) samoinštaláciou – koncové zariadenie namontuje a nastaví Účastník na svoje náklady a na svoju zodpovednosť, podľa údajov pridelených Poskytovateľom,
b) asistovanou inštaláciou – pripojenie bude zriadené za pomoci pracovníka Poskytovateľa alebo zmluvného partnera Poskytovateľa, pričom Účastník uhradí cenu prác a použitého materiálu.

2.3. Minimálna doba trvania zmluvy – viazanosť

1. Poskytovateľ môže na základe uzavretej Zmluvy poskytnúť Účastníkovi cenové alebo iné zvýhodnenie oproti štandardnej ponuke, za čo sa Účastník zaviaže, že zotrvá v príslušnom zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom počas dohodnutej doby a zmluvu neukončí, ani nedá k jej ukončeniu žiadny dôvod.
2. K viazanosti môže byť okrem doby viazanosti stanovená aj viazanosť na službu alebo na minimálnu cenu služieb – v tom prípade sa Účastník zaväzuje počas doby viazanosti platiť za dohodnutý rozsah služieb. V takomto prípade má Poskytovateľ právo počas doby viazanosti odmietnuť žiadosť Účastníka o zmenu zmluvy vo veci rozsahu služby,
a to z dôvodu viazanosti.
3. Ak sa Účastník, ktorým je fyzická osoba, zaviaže využívať určitú verejnú službu Poskytovateľa počas určitého minimálneho obdobia, nesmie toto obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby presiahnuť 24 mesiacov; Poskytovateľ je zároveň povinný poskytnúť Účastníkovi možnosť uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní verejných služieb, pri ktorej toto obdobie nepresiahne 12 mesiacov.

4. Pokiaľ dôjde k ukončeniu Zmluvy uzavretej s viazanosťou pred uplynutím doby viazanosti, a to inak ako dohodou zmluvných strán alebo z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti, uhradí Účastník sankciu:
a) vo výške podľa Zmluvy, ak je táto v Zmluve uvedená,alebo
b) vo výške súčtu zostávajúcich poplatkov za služby, ktorá majú byť podľa platného znenia Zmluvy poskytnuté do konca doby viazanosti.

5.Doba viazanosti sa predlžuje o dobu, počas ktorej neboli Účastníkovi poskytované a účtované služby z dôvodu neuhradenia jeho záväzkov voči Poskytovateľovi.

2.4. Zmena Zmluvy, rozsahu služieb, doplnkové služby

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva môže byť zmenená inou ako písomnou formou v týchto prípadoch:
a) ak Poskytovateľ umožní prostredníctvom Zákazníckeho portálu zmeniť rozsah a parametre služby a Účastník takúto zmenu prostredníctvom Zákazníckeho portálu uskutoční alebo o ňu touto cestou požiada,
b) ak Účastník požiada o zmenu zmluvy prostredníctvom správy elektronickej pošty zaslanej Poskytovateľovi, a Poskytovateľ takúto správu príjme a a akceptuje a nemá pochybnosť o tom, že odosielateľom správy elektronickej pošty bol Účastník,
c) ak Účastník požiada o zmenu zmluvy prostredníctvom telefonického hovoru s Kontaktným centrom alebo pracovníkom Poskytovateľa, a Poskytovateľ takúto žiadosť akceptuje.
2. Zmenu rozsahu služieb je možné vykonať, ak to nie je
obmedzené Zmluvou alebo jej súčasťami. Pri zmene rozsahu služieb sa ukončuje poskytovanie pôvodného rozsahu služieb a dochádza k začatiu poskytovania služby s novým rozsahom.
3. Zmenu miesta na ktorom je služba poskytovaná a na ktorom je umiestnené Koncové zariadenie, preloženie Účastníckeho vedenia alebo Koncového zariadenia, je možné vykonať zmenou Zmluvy iba ak sa na tom Účastník
a Poskytovateľ dohodnú, ak je takáto zmena technicky uskutočniteľná, a ak Účastník zaplatí za takúto zmenu dohodnutú odplatu.
4. V prípade výraznej zmeny rozsahu služieb, zmeny miesta
poskytovania služieb, alebo zrušenia Zmluvy, musí žiadosť o takúto zmenu obsahovať jednoznačnú identifikáciu Účastníka a služby, jednoznačný opis požadovanej zmeny, a vlastnoručný podpis Účastníka alebo oprávnenej osoby. Poskytovateľ môže na základe vlastného uváženia akceptovať žiadosť nesplňajúcu tieto náležitosti, akceptovanie takejto žiadosti však nie je nárokovateľné.
5. Poskytovateľ vykoná zmenu programu služieb, aktiváciu a
deaktiváciu doplnkových služieb bezprostredne po prijatí a spracovaní žiadosti, pokiaľ to povaha služieb umožňuje; v opačnom prípade od najbližšieho zúčtovacieho obdobia. Pokiaľ má zmena vstúpiť do platnosti v inom termíne, musí to byť vopred dohodnuté medzi Účastníkom a Poskytovateľom.

2.5. Zánik Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

2.5.1. Výpoveď zmluvy
1. Účastník môže vypovedať Zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania dôvodu.
2. Ak nie je v Zmluve o poskytovaní verejných služieb
dohodnuté inak, výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany.
3. Podnik môže vypovedať Zmluvu o poskytovaní verejných
služieb, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby. Ak podnik vypovie Zmluvu o poskytovaní verejných služieb z dôvodu modernizácie verejných služieb, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania verejnej služby podľa uzavretej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, je

povinný s výpoveďou doručiť účastníkovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej verejnej služby s jej zvýhodneným zriadením.

2.5.2. Odstúpenie od zmluvy>

1. Odstúpenie od Zmluvy je možné v prípadoch určených zákonom, zmluvou a Všeobecnými podmienkami. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Pri doručovaní odstúpenia od
Zmluvy sa primerane použijú ustanovenia týchto Všeobecných podmienok.
2. Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Účastníkovi Poskytovateľom oznámená. Ak Poskytovateľ neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Účastník nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto
ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.
3. Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní
verejných služieb bez sankcií, ak Poskytovateľ ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite. V takomto prípade má Účastník právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie Účastníka, ak porušenie povinností podniku stále pretrváva.
4. Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní
verejných služieb bez sankcií, ak Poskytovateľ neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa ust. §45 ods. 2 ZEK. V takomto prípade má Účastník právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa § 45 ods. 2 ZEK.
5. Ak sa na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb oskytuje viac verejných služieb, je Účastník oprávnený odstúpiť od Zmluvy z vyššie uvedených dôvodov bez sankcií len vo vzťahu k tej verejnej službe alebo časti verejnej služby, ktorá je priamo dotknutá dôvodom odstúpenia alebo ktorej poskytovanie nie je možné technicky oddeliť od verejnej služby, ktorej sa dôvod odstúpenia priamo dotýka.
6. Pre prípad uzatvárania Zmluvy na diaľku alebo mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho podľa ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho poučuje a informuje Poskytovateľ Účastníka, že:
a) Účastník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku alebo od Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a to v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy,
b) Účastník môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola Zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva Účastníka na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne

formulované vyhlásenie Účastníka vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy,
c) Účastník môže na odstúpenie od Zmluvy použiť formulár, ktorý je prílohou týchto Všeobecných podmienok,
d) ak Účastník odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na
vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od Zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
7. Podnik môže odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak Účastník
a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia Verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
b) nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po
dni splatnosti,
c) pripojí na Verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa
požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu podniku zariadenie neodpojí,
d) opakovane zneužíva Verejnú službu alebo používa Verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania,
e) opakovane porušuje podmienky Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

2.5.3. Ostatné spôsoby zániku Zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť na základe písomnej dohody zmluvných strán.
2. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím obdobia,
na ktoré bola uzavretá.
3. Zmluva zaniká v prípade, ak poskytovateľ nezriadi pripojenie v lehote stanovenej v Zmluve, okrem prípadu, keď sa Účastník a Poskytovateľ dohodnú na predĺžení tejto lehoty.
4. Zmluva zaniká, ak je zriadenie pripojenia v požadovanom
mieste alebo požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné, alebo ak Účastník nezabezpečí potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti v zmysle týchto Všeobecných podmienok.
5. Ak je Účastníkom fyzická osoba, v prípade jej úmrtia dedič
alebo osoba blízka je oprávnená požiadať Poskytovateľa o vykonanie zmeny v osobe Účastníka. Ak nepožiada o vykonanie zmeny, ale riadne z jej strany dochádza k plneniu za poskytovanú službu tak, ako s Poskytovateľom
dojednal Účastník, má sa za to, že dedič alebo osoba blízka o túto zmenu požiadala, a podnik vykoná zmenu v osobe Účastníka.
6. Ak je Účastníkom fyzická osoba, v prípade jej úmrtia ak
nie je podniku známy dedič ani blízka osoba, alebo nemá záujem pokračovať v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, zmluva zaniká dňom, kedy sa o tomto Poskytovateľ dozvedel.
7. Ak je Účastníkom právnická osoba a dôjde k jej zániku bez
právneho nástupcu, zmluva zaniká dňom, kedy sa o tomto Poskytovateľ dozvedel.
8. Ak je Účastníkom právnická osoba a dôjde k jej zániku s
právnym nástupcom, vstupuje do práv a povinností Účastníka právny nástupca a Posyktovateľ vykoná zmenu v osobe Účastníka.

2.5.4. Spoločné ustanovenia k zániku Zmluvy

1. V prípade ukončenia Zmluvy je Účastník povinný vrátiť Poskytovateľovi na adresu Kontaktného centra alebo iným dohodnutým spôsobom všetky zariadenia, doplnkové zariadenia či iné súčasti, ktoré mu boli zapožičané alebo prenajaté, a to do 30 dní od zániku zmluvy. Pre prípad
porušenia tejto povinnosti sa Účastník zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé jedno porušenie povinnosti. Touto zmluvnou pokutou nie sú dotknuté nároky na náhradu škody, vzniknutej najmä, no nielen z dôvodu straty, poškodenia, zničenia či nevrátenia zariadení.
2. Pri ukončení Zmluvy sa cena za zriadenie pripojenia nevracia, ani sa o ňu neznižuje cena za zriadenie a aktiváciu pripojenia na inom mieste. Pokiaľ Účastník po ukončení Zmluvy požiada o obnovenie (znovuzapojenie) služby, je Poskytovateľ oprávnený opätovne účtovať Účastníkovi poplatky spojené so zriadením pripojenia a služby.
3. Pred ukončením zmluvy na poskytovanie Predplatenej služby je Účastník povinný spotrebovať Kredit (zaplatené predplatné). Ak Účastník tuto povinnosť nesplní, na základe riadne a včas podanej písomnej žiadosti Účastníka o vrátenie nespotrebovaného Kreditu (predplatného) Poskytovateľ vráti Účastníkovi nespotrebovaný Kredit nadobudnutý za peňažné prostriedky zaplatené Účastníkom (teda nie Bonusový kredit). Žiadosť je Účastník povinný doručiť Poskytovateľovi najneskôr 30 dní od zániku Zmluvy. Vrátenie nespotrebovaného Kreditu vykoná Poskytovateľ poskytnutím náhrady v peniazoch v mene EUR v hodnote, ktorú mal Kredit v okamihu zániku Zmluvy podľa účtovných záznamov Poskytovateľa. Za spracovanie žiadosti o vrátenie nespotrebovaného Kreditu (predplatného) je Poskytovateľ oprávnený účtovať poplatok podľa Cenníka (Tarify), zodpovedajúci nákladom na vybavenie žiadosti.
Poskytovateľ nie je povinný žiadosť spracovať a vrátiť Účastníkovi nevyčerpaný Kredit, ak Účastník o vrátenie nepožiadal v lehote a spôsobom podľa týchto Všeobecných podmienok, alebo ak je výška nákladov (poplatku) za spracovanie žiadosti vyššia ako suma na vrátenie, alebo ak Účastník riadne a včas nevrátil
Poskytovateľovi všetky zapožičané alebo prenajaté zariadenia.

3. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Účastníka

3.1. Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ má právo
a) na úhradu za poskytnutú Verejnú službu,
b) na náhradu škody spôsobenej na Verejnej sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení,
c) odmietnuť uzavretie zmluvy o poskytovaní Verejných
služieb, ak
1.poskytovanie Verejnej služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné alebo by bolo možné len s
vynaložením neprimerane vysokých nákladov,
2.záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu preto, že je dlžníkom Poskytovateľa alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu,
3.záujemca nesúhlasí s podmienkami Zmluvy o poskytovaní verejných služieb,

d) dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Verejnej služby z dôvodu
1.jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie,
2.nezaplatenia splatnej sumy za Verejnú službu v lehote upravenej v Zmluve o poskytovaní verejných služieb, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb; dočasne prerušiť poskytovanie Verejnej služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí primeranej lehoty určenej na zaplatenie alebo
3. podstatného porušenia iných zmluvných podmienok zo strany Účastníka; dočasne prerušiť poskytovanie Verejnej služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení,
e) v prípade spotrebovania Kreditu prerušiť poskytovanie Predplatených služieb aj bez predchádzajúceho upozornenia; v prípade pochybností o výške Kreditu je rozhodujúci údaj v účtovacom systéme Poskytovateľa,
f) umožniť Účastníkovi využiť niektoré typy Predplatených služieb, aj ak je cena Predplatenej služby vyššia ako aktuálny stav Kreditu; to sa vzťahuje najmä na služby poskytované Účastníkovi pravidelne na základe Zmluvy a na služby, o ktorých poskytnutie prejaví Účastník záujem svojim aktívnym úkonom,
g) vykonávať zmeny vo Všeobecných podmienkach a Cenníku (Tarife),
h) vykonávať zmeny na svojich vedeniach, zariadeniach, technológiách a službách,
i) dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služieb z dôvodu vykonania opráv, servisu a údržby telekomunikačných trás a zariadení, j) stanoviť pravidlá využívania služieb a na základe týchto pravidiel stanovovať obmedzenia na strane Užívateľa,
k) účtovať cenu za obnovenie poskytovania služby, pokiaľ bolo jej poskytovanie prerušené v dôsledku nezaplatenia ceny v termíne splatnosti,
l) previesť všetky práva a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo jej časti v prospech tretej strany bez ďalšieho osobitného súhlasu Užívateľa a bez nároku Užívateľa na akúkoľvek náhradu z titulu tohto prevodu,
m) zaznamenávať a nahrávať komunikáciu osôb poverených Poskytovateľom s Účastníkom, a to aj bez ďalšieho osobitného upozornenia.

2. Poskytovateľ je povinný

a) uzavrieť Zmluvu o poskytovaní verejných služieb s každým záujemcom o poskytovanie verejnej služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa Všeobecných podmienok, Zmluvy alebo ZEK,
b) pri uzatvorení Zmluvy o poskytovaní verejných služieb získavať a overovať údaje Účastníka vrátane účastníka používajúceho predplatené služby podniku a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu podľa § 56 ods.

3 písm.

a) ZEK,
b) pokiaľ možno vopred a včas oznámiť Účastníkovi plánované prerušenie v poskytovaní služieb.
3.2. Práva a povinnosti Účastníka
1. Účastník má právo na
a) poskytovanie služieb v rozsahu a za cenu špecifikovanú v Zmluve, Tarife a Všeobecných podmienkach,
b) bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej služby, ktoré nezavinil,
c) vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Verejnej služby zavineného Poskytovateľom; toto právo musí uplatniť u príslušného Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Verejnej služby.
2. Účastník je povinný
a) používať Verejnú službu v súlade s platným právom a so Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, predovšetkým nezneužívať ju na prenikanie do sietí či systémov Poskytovateľa alebo tretích strán, na nevyžiadanú komunikáciu (§ 62 ZEK) alebo na rozširovanie počítačových vírusov alebo iného škodlivého obsahu,
b) platiť za poskytnutú Verejnú službu podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, a to na základe predloženej faktúry, alebo na základe zálohovej faktúry či inej výzvy k úhrade pri predplatených službách,
c) v prípade využívania Predplatenej služby spotrebovať Kredit (využiť zaplatené predplatné na nákup Predplatených služieb) počas trvania zmluvného vzťahu, d) používať iba telekomunikačné zariadenia spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov (napríklad Nariadenia vlády SR č. 193/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia, Nariadenia vlády SR č. 127/2016 5 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite v platnom znení),
e) bezodkladne po zistení nahlásiť poruchu alebo nedostupnosť služieb Poskytovateľovi,
f) udržiavať pridelené heslá pre prístup k službám Poskytovateľa v tajnosti,
g) udržiavať kontaktné údaje (poštovú adresu, e-mail, telefónne číslo) v evidencii Poskytovateľa v platnosti a včas oznámiť Poskytovateľovi ich zmenu,
h) nahradiť škodu, ktorú spôsobí na sieti, vedeniach, zariadeniach alebo službách Poskytovateľa,
i) umožniť Poskytovateľom povereným osobám prístup do miesta inštalácie počas celej doby trvania Zmluvy,
j) akceptovať právo Poskytovateľa obmedziť rýchlosť pripojenia a dostupnosť služieb v prípade, že Účastník alebo iný užívateľ služby svojím konaním obmedzuje kvalitu, alebo spoľahlivosť pripojenia ostatných Účastníkov, k) zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zvyšnej čiastky za obdobie do konca viazanosti zmluvy,
k) nahlásiť Poskytovateľovi ak je služba poskytovaná vo väčšom rozsahu než bolo dohodnuté zmluvou; v opačnom prípade má Poskytovateľ nárok na zaplatenie ceny služby v takom rozsahu, aký bol poskytnutý.

2. Ak je pre službu uvedená v Zmluve rovnaká cena, ako bola pre službu platná podľa Cenníka platného v deň uzatvorenia zmluvy, cena sa počas trvania Zmluvy účtuje podľa Cenníka, a to aj v prípade zmeny ceny tejto služby v Cenníku.
3. Ak je pre službu uvedená v Zmluve iná cena, ako bola pre službu platná podľa Cenníka platného v deň uzatvorenia Zmluvy, cena uvedená v Zmluve je fixná a nemenná po dobu trvania Zmluvy, a to aj v prípade zmeny ceny tejto služby v Cenníku.
4. Za službu poskytovanú kratšie, ako je účtovacie obdobie, sa účtuje alikvótna časť poplatku. Ak služba obsahuje obmedzený objem merných jednotiek (napr. prenesených dát), objem týchto jednotiek môže byť upravený pomerne k cene.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že predložením faktúry
Účastníkovi sa rozumie aj:
a) zaslanie faktúry na kontaktnú poštovú (korešpondenčnú) adresu Účastníka,
b) zaslanie faktúry elektronickou poštou na kontaktnú emailovú adresu Účastníka,
c) sprístupnenie faktúry Účastníkovi v Zákazníckom ortáli,
d) osobné prevzatie faktúry Účastníkom.
6. V prípade pochybnosti o výške ceny, ktorú účtuje Poskytovateľ Účastníkovi, je rozhodujúci údaj v informačnom systéme Poskytovateľa.

4.2.Úhrady a ich spracovanie

1. Úhrady je Účastník povinný vykonať spôsobom stanoveným Poskytovateľom, a to spravidla bezhotovostne pripísaním úhrady na Poskytovateľom určený bankový účet, alebo uhradením v hotovosti do pokladne Poskytovateľa.
2. Účastník je povinný označiť každú vykonanú úhradu spôsobom stanoveným Poskytovateľom, a to spravidla variabilným symbolom a prípadne tiež špecifickým symbolom. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Účastníkovi v dôsledku nesprávneho označenia úhrady. V prípade pochybností o správnosti označenia úhrady je rozhodujúce označenie, s ktorým bola úhrada pripísaná na bankový účet Poskytovateľa.
3. Poskytovateľ má právo započítať úhradu prijatú od Účastníka oproti všetkým splatným záväzkom Účastníka voči Poskytovateľovi, a to bez ohľadu na označenie úhrady.
4. Účastník súhlasí, že Poskytovateľ je oprávnený prijať plnenie poskytnuté treťou osobou na splnenie akéhokoľvek záväzku Účastníka voči Poskytovateľovi.
5. Vyhľadanie a manuálne spracovanie nesprávne označenej úhrady vykoná Poskytovateľ na základe písomnej žiadosti Účastníka alebo platiteľa, pričom za spracovanie žiadosti môže Poskytovateľ účtovať poplatok podľa Cenníka (Tarify) zodpovedajúci nákladom na vybavenie žiadosti. V žiadosti musí žiadateľ uviesť presné údaje o úhrade aleb

úhradách, dôveryhodne preukázať vzťah k úhrade (napríklad priložením dokladu o úhrade), a uviesť požadovaný spôsob spracovania úhrady. Ak na základe podanej žiadosti po vyhľadaní úhrady Poskytovateľa zistí, že: podanej žiadosti po vyhľadaní úhrady Poskytovateľ zistí, že:
a) úhrada nebola na účet Poskytovateľa pripísaná, Poskytovateľ oznámi túto skutočnosť žiadateľovi,
b) úhrada bola na základe označenia platby priradená k službe iného Účastníka a bola už spracovaná alebo spotrebovaná a oprava nie je s primeraným úsilím možná, oznámi Poskytovateľ túto skutočnosť žiadateľovi a opravu ani manuálne spracovanie úhrady nevykoná,
c)úhrada je vedená na účte Poskytovateľa a nie je ešte priradená ani spracovaná, Poskytovateľ zabezpečí spracovanie úhrady spôsobom uvedeným v žiadosti, a to spravidla:
1.priradením a spracovaním podľa údajov v žiadosti, pričom úhrada sa považuje za prijatú (uhradenú Poskytovateľovi) momentom tohto spracovania,
2. vrátením úhrady žiadateľovi, pričom žiadateľ uhradí Poskytovateľovi tiež poplatok zodpovedajúci nákladom na vrátenie úhrady podľa Tarify (Cenníka). Poskytovateľ je oprávnený znížiť sumu určenú na vrátenie o súvisiace poplatky.

4.3. Termíny a spôsob fakturácie – predplatené služby

1. Účastník uhrádza Predplatené služby uhradením predplatného – zaplatením (dobitím) Kreditu. Pokiaľ to bolo medzi Účastníkom a Poskytovateľom dohodnuté, k Predplateným službám môže byť vystavovaná zálohová faktúra.
2. Účastník pri úhrade uvedie variabilný symbol – číslo
Zmluvy, alebo číslo zálohovej faktúry.
3. Faktúra – daňový doklad na zaplatené predplatné sa vystavuje a stav Kreditu v systéme sa zvýši, keď Poskytovateľ prijme od Účastníka úhradu predplatného. Účastník si môže faktúru prevziať osobne v Kontaktnom centre, alebo mu môže byť odoslaná poštou, elektronicky, prípadne doručená inou formou, pričom za doručenie môže Poskytovateľ účtovať poplatok podľa Cenníka.
4. Úhrada za poskytnuté služby je uhradená odpočítaním ceny služby od zaplateného predplatného (znížením zostatku Kreditu), a to vo výške zodpovedajúcej cene za poskytnutú službu podľa Cenníka (Tarify) platného v čase poskytnutia služby.
5. Prehľad účtovaných poplatkov a služieb je Účastníkovi poskytovaný spravidla v elektronickej forme prostredníctvom Zákazníckeho portálu, alebo na požiadanie v tlačenej podobe.
6. Ak dodaním alebo využitím Predplatených služieb v súlade s týmito podmienkami dôjde k prečerpaniu predplatného (zníženiu zostatku Kreditu na zápornú hodnotu), Účastník je povinný bezodkladne zaplatiť predplatné najmenej vo výške prečerpania (dobiť prečerpaný Kredit). Ak Účastník nesplní túto povinnosť do 30 dní od momentu, kedy k prečerpaniu došlo, Poskytovateľ je oprávnený požadovať úhradu záväzku aj iným spôsobom ako uhradením predplatného (dobitím Kreditu).

4.4. Termíny a spôsob fakturácie – ostatné služby

1. Služby, ktoré nie sú Predplatenými službami, uhrádza Účastník na základe predloženej faktúry. Faktúrou sa pre tento účel rozumie akýkoľvek vyúčtovací doklad nezávisle na jeho pomenovaní (napríklad faktúra, predpis úhrad, splátkový kalendár, výzva k úhrade a podobne).
2. Účastník pri úhrade uvedie variabilný symbol – číslo faktúry alebo iného vyúčtovacieho dokladu, na základe ktorého uhrádza.
3. Poskytovateľ je povinný poskytovať bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr, ktorá umožní Účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby. Základná úroveň rozpísaných faktúr musí obsahovať údaje podľa osobitných predpisov.
4. Poplatky za služby môžu byť faktúrované za zúčtovacie obdobie vopred, alebo po jeho skončení. Spôsob účtovania závisí od zvolenej služby.

4.5. Upomienka, obmedzenie služby, postúpenie pohľadávky

1. Ak Účastník nezaplatil cenu za službu v termíne splatnosti, Poskytovateľ môže zaslať Účastníkovi nespoplatnenú upomienku, predovšetkým formou elektronickej pošty alebo krátkej textovej správy SMS.
2. Ak Účastník nezaplatil cenu za službu ani 15 dní po dní po jej splatnosti, Poskytovateľ môže Účastníkovi zaslať
3. písomnú upomienku, táto môže byť spoplatnená podľa Cenníka (Tarify).
4. Ak Účastník nezaplatil cenu za službu ani 30 dní po dní po jej splatnosti, Poskytovateľ môže Účastníkovi zaslať
5. písomnú upomienku, táto môže byť spoplatnená podľa Cenníka (Tarify). Poskytovateľ je zároveň oprávnený obmedziť rozsah služby poskytovanej Účastníkovi.
6. Ak Účastník nezaplatil cenu za službu ani 45 dní po dní po jej splatnosti, Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.
7. Ak je napriek písomnej výzve Poskytovateľa Účastník nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči Poskytovateľovi, Poskytovateľ môže postúpiť svoju peňažnú pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku písomnou zmluvou inej osobe aj bez súhlasu Účastníka. Toto právo Poskytovateľ nemôže uplatniť, ak Účastník ešte pred postúpením pohľadávky uhradil Poskytovateľovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je Poskytovateľ povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.
8. V prípade vymáhania dlžnej ceny alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku, všetky náklady spojené s mimosúdnym, so súdnym, rozhodcovským alebo exekučným vymáhaním pohľadávky znáša Účastník.

5.Kvalita, rýchlosť a úroveň poskytovanej služby, obmedzenia služby

1. Úroveň a kvalitu služby, jej rýchlosť, časovú dostupnosť, a ostatné parametre je Poskytovateľ povinný zabezpečovať a dodržiavať na Rozhraní. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov služby, zapríčinené Koncovým zariadením, vedením od Rozhrania ku Koncovému zariadeniu, alebo nastavením Koncového zariadenia.
2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za Koncové zariadenie, ani za dáta, prenášané prostredníctvom siete Poskytovateľa alebo siete Internet.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov služby, ktoré nastalo v dôsledku vyššej moci, živelnej pohromy, neoprávneného zásahu do prevádzky siete a služieb, alebo z rozhodnutia štátnej moci.
4. Ak Poskytovateľ na sieti a službe uplatňuje postupy zamerané na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, je povinný zverejňovať tieto informácie prostredníctvom svojho Webového sídla s cieľom transparentného informovania záujemcu a Účastníka o podrobnostiach služby a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb.
5. Ak Poskytovateľ vydá pravidlá pre využívanie služby, Účastník je povinný tieto pravidlá rešpektovať a neužívať službu spôsobom, ktorý týmto pravidlám odporuje. Takéto používanie služby je považované za jej zneužívanie.
6. Ak nie je v Zmluve stanovené inak, Účastník je oprávnený využívať službu iba pre vlastnú potrebu a pre potrebu blízkych osôb a nie je oprávnený ju bezodplatne alebo za odplatu poskytnúť inej osobe, ani prostredníctvom nej poskytovať elektronickú komunikačnú službu inej osobe. Porušenie tohto ustanovenia je považované za zneužívanie služby.
7. Účastník je povinný službu využívať v súlade s platnými predpismi; napríklad zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
8. Pre službu Poskytovateľ zaručuje, že bude dostupná a využiteľná minimálne počas takej časti zúčtovacieho obdobia, ako pre službu stanovené v Zmluve alebo jej súčastiach pod názvom Časová dostupnosť. Ak nie Časová dostupnosť v Zmluve alebo jej súčastiach stanovená, jej hodnota je 90%. Ak v priebehu zúčtovacieho obdobia nie je dosiahnutá Časová dostupnosť v stanovenom rozsahu, Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny služby, v takej výške, v akej nebola dosiahnutá Časová dostupnosť. Toto právo musí Účastník uplatniť v reklamačnom konaní v lehote a spôsobom, ktoré upravuje reklamačný poriadok, inak toto právo zaniká.
9. Ak je pripojenie realizované na rádiovom rozhraní vo frekvenčnom pásme dostupnom pre využívanie na základe Všeobecného povolenia (tzv. voľné alebo nelicencované pásmo), Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zníženie kvality alebo dostupnosti služby v dôsledku škodlivého rušenia v príslušnom frekvenčnom pásme; práva Účastníka týmto nie sú dotknuté.
10. Rýchlosť komunikácie voči koncovým bodom v internete je závislá od rýchlosti pripojenia týchto koncových bodov k internetu, ich aktuálnej zaťaženosti, stratovosti paketov a sieťovej latencie. Za nedosiahnutie rýchlosti voči koncovým bodom v internete preto Poskytovateľ nezodpovedá. Poskytovateľ zodpovedá za dodržanie rýchlosti v rámci svojej siete a v rámci prepojenia na národný internetový uzol – slovenské peeringové centrum SIX v Bratislave.
11. Poskytovateľ je povinný poskytovať službu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu (ďalej len „Nariadenie“) s cieľom zabezpečiť Účastníkovi prístup k otvorenému internetu.
12. Ak Poskytovateľ v súlade s Nariadením uplatní opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré by mohli vplývať na kvalitu služieb prístupu k internetu, je povinný o tom Účastníka informovať. Poskytovateľ neuplatní opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré by mohli negatívne vplývať na

súkromie koncových užívateľov a na ochranu ich osobných údajov.
13. Poskytovateľ môže ako súčasť služby alebo ako doplnkovú službu poskytovať technický prostriedok na blokovanie nežiadúcej a potenciálne rizikovej komunikácie v internete (tzv. firewall), ktorý v súlade so svojim určenímbráni komunikácii s niektorými koncovými bodmi v internete a/alebo bráni využívaniu niektorých komunikačných portov a protokolov v internete. Ak Poskytovateľ takúto službu Účastníkovi poskytuje, na žiadosť Účastníka je povinný takúto službu deaktivovať a poskytovať Účastníkovi prístup do internetu bez uvedených blokovaní.
14. Údaje o rýchlostiach služby pripojenia k internetu majú nasledujúci význam:
a) Proklamovaná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Poskytovateľ používa vo svojich komerčných komunikáciách, vrátane inzerovania a marketingu v súvislosti s propagovaním ponúk služieb prístupu k internetu, a vrátane uvádzania parametrov služieb v Cenníku (Tarife) a Zmluve. Ak nie je pri údaji o rýchlosti pripojenia jednoznačne uvedené, o akú rýchlosť sa jedná, ide o Proklamovanú rýchlosť. Ak nie je stanovené inak, Proklamovaná rýchlosť je totožná s Maximálnou rýchlosťou.
b) Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod.
c) Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú bude mať
Účastník k dispozícii
1.pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako garant, business a pod.) – na úrovni minimálne 90% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 90% z každého súvislého 4-hodinového intervalu,
2.pri ostatných pripojeniach – na úrovni minimálne 60% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 60% z každého súvislého 24-hodinového intervalu. d) Minimálna rýchlosť je rýchlosť, ktorá je: 1.pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako garant, business a pod.) – 80% z Maximálnej rýchlosti, 2.pri ostatných pripojeniach – 20% z Maximálnej rýchlosti.
15. Pri poskytovaní služby môže dochádzať k odchýlkam od Proklamovanej rýchlosti. Pokiaľ služba dosahuje Maximálnu rýchlosť, Bežne dostupnú rýchlosť a Minimálnu rýchlosť, nejedná sa o vadu Služby. Účastník by mal možnosť odchýlky od Proklamovanej rýchlosti zohľadniť pri výbere služby a zvoliť si takú službu, pri ktorej povolená odchýlka od Proklamovanej rýchlosti nebude predstavovať prekážku pre využívanie a poskytovanie aplikácií a služieb prostredníctvom služby.
16. Poskytovateľ Účastníka týmto informuje, že v prípade zníženia rýchlosti služby: a) na prenesenie súborov a načítanie webových stránok bude potrebný dlhší čas, b) pri streamovacích video službách môže byť znížená kvalita videa, prenos môže byť prerušovaný či inak sťažený, c) funkčnosť špeciálnych aplikácií a služieb, vyžadujúcich
určitú rýchlosť pripojenia, môže byť obmedzená.
17. V prípade, ak služba obsahuje obmedzený objem dát, po jeho prenesení môže v závislosti od charakteru služby dôjsť k zníženiu rýchlosti služby alebo k obmedzeniu prístupu k internetu prostredníctvom služby. K obnoveniu rýchlosti služby alebo obnoveniu prístupu k
internetu prostredníctvom služby dôjde automaticky po uplynutí stanovenej doby, alebo ak je to pre službu podporované, zaplatením príslušného poplatku.
18. Ak bude Účastník súčasne so službou pripojenia k internetu využívať inú službu pripojenia, ktorú poskytuje Poskytovateľ a ktorá je optimalizovaná pre špecifický obsah, aplikácie alebo služby, táto iná služba nesmie v praxi vplývať na službu pripojenia k internetu poskytovanú Účastníkovi a ovplyvňovať jej kvalitu a parametre, ak nie je dohodnuté inak.
19. V prípade významných, nepretržitých alebo pravidelne sa opakujúcich nezrovnalostí medzi skutočnou výkonnosťou (rýchlosťou alebo inými parametrami) služby a výkonnosťou uvádzanou Poskytovateľom, v prípade, ak sa jedná o Zmluvu uzatvorenú alebo obnovenú od 29. novembra 2015 a ak sa tieto skutočnosti konštatujú na základe monitorovacieho mechanizmu certifikovaného národným regulačným orgánom, má Účastník nárok na použitie nápravných prostriedkov – podania sťažnosti a podania reklamácie. Sťažnosť sa podáva Poskytovateľovi, a to spravidla elektronickou poštou alebo prostredníctvom formulára v Zákazníckom portáli; odpoveď na sťažnosť zasiela Poskytovateľ Účastníkovi spravidla elektronickou poštou. Reklamácia sa podáva a vybavuje spôsobom podľa Reklamačného poriadku.

6. Reklamačný poriadok

1. Účastník má právo v lehote určenej Reklamačným poriadkom uplatniť reklamáciu predovšetkým na:
a) správnosť faktúry,
b) zistenie závady poskytnutej Verejnej služby alebo zariadenia.
c) dodržiavanie práv Účastníka stanovených v čl. 3 ods.
1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 – právo Účastníka na prístup k informáciám a obsahu; právo Účastníka šíriť informácie a obsah; právo Účastníka využívať a poskytovať aplikácie a služby; právo Účastníka využívať koncové zariadenia podľa vlastného výberu bez ohľadu na umiestnenie Účastníka alebo Poskytovateľa alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom jeho služby prístupu k internetu.
2. Reklamácia sa podáva písomne (osobne alebo poštou) na adresu Poskytovateľa. Reklamácia musí obsahovať
a) meno, priezvisko alebo obchodné meno Účastníka a adresu Účastníka,
b) číslo Zmluvy alebo inú jednoznačnú identifikáciu služby,
c) predmet reklamácie s uvedením podrobností,
d) vlastnoručný podpis Účastníka, resp. oprávnenej alebo splnomocnenej osoby.
3. Poskytovateľ za účelom riadneho posúdenia reklamácie môže žiadať od Účastníka doplnenie ďalších podrobností k predmetu reklamácie.
4. Právo na reklamáciu musí byť uplatnené v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry (vyúčtovania), ktorej správnosť je predmetom reklamácie, alebo zistenia závady poskytnutej Verejnej služby alebo zariadenia.
5. Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Verejnej služby zavineného Poskytovateľom; toto právo musí uplatniť u Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Verejnej služby.

6. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; Poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať Účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak Poskytovateľ odošle svoje oznámenie Účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.
7. Reklamácia vo veci správnosti účtovania Verejnej služby nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté Verejné služby. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je Poskytovateľ povinný umožniť Účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania Verejnej služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania Telekomunikačného zariadenia alebo umožniť Účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie Verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Verejnej služby za celé obdobie využívania verejnej služby.
8. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na Telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka, ale rozsah poskytnutej Verejnej služby, ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania Verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Verejnej služby za celé obdobie využívania služby. 7. Ochrana a spracovanie osobných a prevádzkových údajov

7. Príslušné právo a rozhodovanie sporov

7.1. Príslušné právo 1. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto Všeobecných podmienok platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že Účastník je cudzinec alebo Služby Poskytovateľa boli poskytnuté na území iného štátu. 2. Vzťahy medzi Účastníkom a Poskytovateľom, neupravené Zmluvou a Všeobecnými podmienkami, sa riadia platným znením Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, platným znením Zákona 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a planým znením Zákona 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník.

7.2. Alternatívne riešenie sporov (§ 75 ZEK)
1. Ak Účastník, ktorý je spotrebiteľom, nesúhlasí s výsledkom reklamácie Verejnej služby alebo so spôsobom jej vybavenia, môže po reklamačnom konaní predložiť spor s Poskytovateľom orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
2. Účastník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak poskytovateľ na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu obsahuje
a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu Účastníka, telefonický kontakt, ak ich má,
b) názov a sídlo Poskytovateľa,
c) predmet sporu,
d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie,
e) návrh riešenia sporu, f) dátum, kedy sa účastník obrátil na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s poskytovateľom bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona o alternatívnom riešení sporov.
4. K návrhu Účastník priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
5. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie môže účastník využiť formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
6. Ak návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu neobsahuje náležitosti podľa odseku 3 alebo, ak k nemu nie sú priložené doklady potrebne na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje účastníka o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byt odstránené a vyzve ho, aby neúplný nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byt kratšia ako 15 dni. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň účastníka poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.
7. Priebeh alternatívneho riešenia sporov sa riadi zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
7.3. Mimosúdne riešenie sporov (§ 75a ZEK)
1) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) rieši iné spory ako spory podľa § 75 ZEK, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, a to na základe ním podaného návrhu na mimosúdne riešenie sporu (ďalej len „návrh“) s Poskytovateľom poskytujúcim siete alebo služby. 2) Návrh obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu na doručovanie alebo aj emailovú adresu a telefonický kontakt, ak je účastníkom fyzická osoba,
b) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo a telefonický kontakt, ak je účastníkom právnická osoba,
c) názov a sídlo Poskytovateľa, proti ktorému návrh smeruje,
d) predmet sporu,
e) odôvodnenie nesúhlasu s výsledkami reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia,
f) návrh riešenia sporu.
2) K návrhu priloží účastník doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
3) Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo k nemu nie sú priložené doklady podľa odseku 3, úrad účastníka bezodkladne informuje o nedostatkoch návrhu, vyzve účastníka, aby nedostatky návrhu odstránil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, a zároveň ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu. Ak účastník nedostatky návrhu v lehote podľa predchádzajúcej vety neodstráni, úrad mimosúdne riešenie sporu nezačne.
4) Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa
a) doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi alebo
b) márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa článku 6 odsek 6 týchto podmienok.
5) Účastník a Poskytovateľ môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
6) Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody medzi Účastníkom a Poskytovateľom, ktorá je záväzná pre obe strany sporu. O uzavretí dohody podľa prvej vety Účastník a Poskytovateľ upovedomia úrad v lehote piatich dní od jej uzavretia. Ak strany sporu neuzavrú dohodu v lehote podľa odseku 6, úrad ich upovedomí o márnom uplynutí lehoty na mimosúdne riešenie sporu. Tým sa považuje mimosúdne riešenie sporu za ukončené. Možnosť strán obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

7.4. Súdne riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú zo vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní stálemu rozhodcovskému súdu, ktorý bude vybratý žalobcom zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov, vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tohto bodu
budú pre ne záväzné aj po ukončení platnosti Zmluvy.
3. Pri zasielaní písomností prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v Zmluve, sa doporučené listové zásielky alebo zásielky s doručenkou považujú za doručené dňom skončenia odbernej lehoty, alebo ak prijímateľ odoprel prijatie zásielky, zásielka nebola na pošte vyzdvihnutá, alebo nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zistiť a zásielku doručiť. 9. Záverečné ustanovenia
8.1. Zmeny a doplnenia Všeobecných podmienok, neplatnosť ustanovení Všeobecných podmienok
1. Poskytovateľ má právo jednostranne meniť Všeobecné podmienky bez súhlasu Účastníka, ako aj nahradiť ich novými Všeobecnými podmienkami.
2. Poskytovateľ je povinný písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.
3. Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní
verejných služieb bez sankcií ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Účastníkovi Poskytovateľom oznámená. Ak Poskytovateľ neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, Účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.Účastník nemá právo odstúpiť od Zmluvy, ak Poskytovateľ ponúkne Účastníkovi uzavretie individuálneho dodatku k Zmluve, na základe ktorého pre tento zmluvný vzťah nebudú platiť tie ustanovenia Všeobecných podmienok, s ktorými Účastník nesúhlasí.

4. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Všeobecných podmienok dostanú do rozporu s platným právom, tieto ustanovenia sú neplatné. Ostatné ustanovenia Všeobecných podmienok týmto nie sú dotknuté.

8.2. Rozsah zodpovednosti za škodu

1. Poskytovateľ zodpovedá Účastníkovi za škodu, vzniknutú v dôsledku poskytovania alebo neposkytovania služby, iba ak je takáto zodpovednosť a jej rozsah dohodnutá v Zmluve alebo vyplýva zo zákona.
2. Maximálna výška náhrady škody vzniknutej v dôsledku neposkytovania Verejnej služby, alebo jej poskytovania s podstatnými vadami, je obmedzená najviac do výšky ceny za túto Verejnú službu.
8.3. Oznamovanie
1. Účastník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi zmenu identifikačných údajov, predovšetkým bydliska (sídla), obchodného mena, korešpondenčnej adresy, oprávnených osôb, kontaktného telefónneho čísla a e-mailovej adresy.
8.4. Prechodné ustanovenia
1. Zmluva o pripojení uzavretá podľa zákona 610/2003 Z.z. a podľa doterajších Všeobecných podmienok, je Zmluvou o poskytovaní verejných služieb podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a podľa týchto Všeobecných podmienok.
2. Ak boli dojednania o zúčtovacom období a spôsobe fakturácie uvedené v doterajších Všeobecných podmienkach a nie priamo v písomnom vyhotovení zmluvy, ostávajú tieto dojednania v platnosti aj po nadobudnutí účinnosti týchto Všeobecných podmienok a má sa za to, akoby tieto dojednania boli uvedené priamo v písomnom vyhotovení Zmluvy.
8.5. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa
2.januára 2018.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom, kedy Poskytovateľ prijme Účastníkom podpísaný úplný návrh na uzavretie Zmluvy, spĺňajúci všetky zákonné náležitosti.
4. Zmluva je záväzná pre zmluvné strany, ako aj ich prípadných právnych nástupcov, alebo oprávnených nadobúdateľov práv a povinností.